KARİYER SİZİN KARİYERİNİZ

 

Kariyer; bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca herhangi bir iş alanında adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanmasıdır. Bunun sonucunda da daha fazla para kazanmak, sorumluluk üstlenmek, statü, güç ve saygınlık elde etmek ister. Kariyer, insan yaşamı için özel bir anlam ifade eder. Bir kişinin çalışacağı ve çalıştığı çevrede birçok insanla iletişimde bulunması ve onlarla işbirliği içinde çalışması bir mesleğin sosyal yönünü oluştururken, bu meslek sayesinde sağlayacağı iş doyumu psikolojik yönünü oluşturur. Çünkü kariyer seçimi; bireyin istek ve ihtiyaçları ile ilgi ve yeteneklerini en uygun noktada buluşturan karardır. Böyle bir karar sonucunda çalışan, daha yüksek performansla işini sürdürürken yüksek iş tatmini duygusu elde eder. Kendisinin önemli olduğunu anlamlı bir iş yaptığını, değer yarattığını düşünür.

Gerek kariyer seçimi gerekse bu yolda alınması düşünülen eğitim ve çabalar bir sistem, bir planlama çerçevesinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Kariyerin planlanması; gerek toplum içinde gerekse iş dünyasında dinamiklik sağladığından, istenmeyen rutin uygulamaların da önüne geçebilmektedir. Kariyer planlama; birey açısından bireyin mesleki gelişimini düzenlerken, kurumsal açıdan ise mesleki gelişimini ve terfilerini organize etmektedir. Kariyerin planlamasındaki etkinliği arttıracak gerçek unsurun, öncelikle kariyer seçiminin doğru gerçekleşebilmesidir. Kişi, bireysel kariyer planlama çerçevesinde kariyerini seçerken birçok faktörden de etkilenecektir. Bu faktörler arasına; kişilik gelişimi ve bireysel beklentilerin yanında ailenin sosyo-ekonomik statüsü, mesleği ve toplumun etkileri de sayılabilir. Ailenin sosyo-ekonomik statüsü iki açıdan önemlidir. Bunlardan birincisi, statünün gencin ne çeşit bir mesleği istediğini belirlemesine yardım eder. Diğeri ise, belli mesleklere ait kabullerin belirlenmesinde önemli role sahiptir.  Kariyer değerlerinin gelişimi sürecinde, ailenin yapısal değerlerinden daha çok aile içeresinde yaşanan etkileşim ve buna bağlı olarak kazanılan kişisel özellikler ön plana çıkmaktadır. Çünkü kişiliğin oluşmasında etkili olan duygular, düşünceler, başarılar, psikolojik güç gibi unsurlar bireyin kariyer seçimi sürecinde kendini göstermektedir.

Günümüz dünyasında uluslararası pazarlara açılım ile birlikte küreselleşme, teknolojik gelişmeler, işletmelerdeki yeniden yapılanmalar gibi bir takım etkenler bireylerin kariyer seçiminde ve gelişiminde de bir takım kararlar verilmesini zorunlu kılmaktadır. Değişimin çok hızlı olduğu ve yoğun olarak hissedildiği günümüz dünyasında, işsizlik oranının artması ve insanların daha nitelikli işlerde çalışmak istemesi nedeniyle iş görenler çok yoğun olarak endişe, stres, mutsuzluk ve umutsuzluk duyguları içerisinde yaşamaktadırlar. Bu sebepten dolayı içinde bulunduğumuz dönem, bireylerin kendi kariyer yönetim sorumluluğunu eski zamanlara göre daha fazla üzerlerinde taşımaları gereken bir dönem olarak nitelendirilebilir. Bireylerin kariyer seçimi ve gelişimi çok uzun zaman alan ve karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte birey pek çok şeyden etkilenebilir. Bireyin sosyal çevresi, psiko-fizik dinamikleri, çevrenin kültürel ve ekonomik yapısı gibi etkenler, bireylerin kariyer seçimlerini ve mesleklerini yönlendirebilmektedir. İşte bu yüzden hayatınızın tamamını etkileyebilecek meslek seçimi ya da kariyer kararını nasıl ve neye göre vereceğimiz bu noktada önem arz etmektedir. Çünkü kariyer sizin kariyeriniz.

 Bizler 3M Kariyer Merkezi olarak kolay gibi görülen kariyer kararınızı nasıl ve neye göre vereceğiniz sorusunda ve oldukça karmaşık gibi görünen çözüm yollarınızda, sizinle beraber olmak istiyoruz. Bizler esasında kariyer yolculuğunuzda sizlere özel “yol haritası” sunmaya çalışıyoruz. Hangi etmenlerin kariyer gelişiminizi biçimlendirdiği, hangi engellerle şimdi ve gelecekte yüzleşebileceğinizi, gelecek için hangi yolu takip ederseniz size avantajlar sağlayacağını ve mutlu olabileceğiniz meslek gruplarını sunmaya çalışıyoruz. Kısacası hayatınızın en önemli kararlarından biri olan kariyer kararlarınıza, arkadaş ve dostane ve bir o kadar da akademik ve profesyonel bir rehber olmak istiyoruz. 

 

Kariyer CEO’nuz