İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

 

İşbu İşbirliği Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta Maslak Hacıkaplanlar Mah. 1066 SK. N.8243/19 Kat:4 D:7 Pamukkale /Denizli adresinde bulunan İnopoli Elif Nur ŞAHİN (“3M Akademi”) ile diğer tarafta, ______________________________________________ adresinde bulunan _____________ T.C. kimlik numaralı _______________ (“İş Ortağı”) arasında __/__/____ tarihinde imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme’de 3M Akademi ve İş Ortağı ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

 

  1. KONU

 

İşbu Sözleşme’nin konusu gerçekleştirilecek işbirliğine ilişkin Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İş Ortağı, işbu Sözleşme konusu hizmetlerin doğrudan kendisi tarafından yerine getirileceğini taahhüt etmektedir.

 

  1. SÜRE

 

İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, yükümlülüklerin tamamlanması ile kendiliğinden sona erecektir.

 

  1. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1.        Taraflar arasında gerçekleştirilecek işbirliği kapsamında İş Ortağı, “3M Akademi” ve “3M Akademi” ile bağlantılı diğer markalara uygun olarak 3M Akademi için içerik üretecek, bu çerçevede 3M Akademi’ye ait internet siteleri ve/veya mobil uygulamalar üzerinde bulunan ürünlerden kendi seçtiği ürünlerin satışa sunulduğu bir online statik sayfa (“Link”) oluşturacak, bu linkleri sosyal medya platformlarında paylaşacaktır.

 

4.2.        İşbu Sözleşme’nin 4.1. maddesinde belirtilen ve İş Ortağı tarafından oluşturulan/oluşturulacak linkler Instagram, Youtube, Tiktok, Twitch ve 3M Akademi tarafından onaylanan/duyurulan diğer platformlar aracılığı ile paylaşılacaktır.

 

4.3.        İş Ortağı tarafından oluşturulan ve işbu Sözleşme’nin 4.1. maddesinde belirtilen statik sayfanın URL’i üzerinden gelen bir önceki güne ait trafik ve satış verileri, 3M Akademi tarafından günlük olarak, İş Ortağı tarafından bildirilen e-mail adresi ile paylaşılacaktır. Bu maddede belirtilen trafik ve satış verilerine ilişkin bir uyuşmazlık olması halinde 3M Akademi’nin veri ve kayıtları esas alınacak olup İş Ortağı bu verilere itiraz etmeyeceğini, herhangi bir uyuşmazlıkta bu verilerin uyuşmazlığın çözümü için esas alınacağını, 3M Akademi’yi geçmiş ve geleceğe yönelik en geniş anlamda gayrikabili rücu ibra eylediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.4.4.3. İş Ortağı, 3M Akademi’nin aşağıda belirtilen hususlarda kendisinden beklenen nitelikleri haiz olduğunu beyan ve taahhüt eder:

 

(a)          İş kalemlerini işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen esaslar dahilinde ve 3M Akademi tarafından belirtilen standartlarda ve şekilde sunacaktır;

(b)          İş kalemlerini yerine getirirken daima uygun ve profesyonel bir şekilde davranacaktır;

(c)          3M Akademi’nin menfaatlerini korumak, tanıtmak ve geliştirmek adına elinden gelen en iyi çabayı gösterecektir;

(d)          Kendisi tarafından verilen tüm tavsiyeler ve bilgiler, yapılan tüm beyanlar, açıklamalar işbu sözleşmenin amacına uygun olacaktır.

4.5.4.4. İş Ortağı, Sözleşme konusu iş kalemlerini yerine getirirken “3M Akademi” ve “3M Akademi ” ile bağlantılı diğer markaların imajına uygun hareket edeceğini, “3M Akademi ” markası için negatif bir söylemde bulunmayacağını ve/veya herhangi bir şekilde 3M Akademi’yi kötülemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.6.4.5. İş Ortağı, 3M Akademi tarafından işbu Sözleşme’de belirtilmeyen ancak makul nitelikte her türlü iş ve hizmeti sunmayı kabul eder.

 

4.7.4.6. İş Ortağı, işbu Sözleşme konusu hizmetlerle bağlantılı tüm kişilik haklarının münhasır bir temelde 3M Akademi’ye ait olduğunu, kişilik hakkı unsurlarının 3M Akademi tarafından kullanılmasının yürürlükteki mevzuattan kaynaklı haklarına tecavüz teşkil etmediğini kabul ve beyan eder.

 

  1. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

 

5.1.        İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işbirliği karşılığında İş Ortağı’nın yaptığı paylaşımda yer alan link içinden yapılan alışverişler için ödenecek komisyon bedeli link üzerinden gelen toplam satış cirosunun başlangıç %10, 100 TL’lik komisyon üretmesinden sonra  %15’isidir. 3M Akademi, önceden yazılı olarak duyurmak şartıyla buradaki komisyon oranlarını tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

 

5.2.        İşbu Sözleşme’nin 5.1. maddesinde belirtilen bedellere ek olarak, İş Ortağı’nın “Yeni Müşteri”, “Tıklama” ve “Ciro” gibi detayları net olarak daha sonra belirlenecek hedeflerin gerçekleştirilmesi halinde 3M Akademi, İş Ortağı’na o yıl için belirlenecek bonus miktarının ödemesini gerçekleştirecektir.

 

“Yeni Müşteri” İş Ortağı’nın paylaştığı link akabinde internet sitesine üye olan kişiyi,

“Tıklama” İş Ortağı’nın paylaştığı link akabinde ürün tıklanma sayısını,

“Ciro” İş Ortağı’nın paylaştığı link ile yapılan alışveriş sonrasında elde edilen ciroyu ifade eder.

 

5.3.5.2. İş Ortağı, işbu sözleşme ile vermiş olduğu hizmet karşılığı tutar için ı ile 3M Akademi’ye fatura kesecektir. İş Ortağı, kesilen bu faturaya 7 gün tarafından duyurulan süre içerisinde itiraz etmez yahut herhangi bir işlem yapmaz ise fatura İş Ortağı tarafından kabul edilmiş sayılacak ve İş Ortağı başkaca hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

 

Faturanın kabulü sebebiyle herhangi bir zarar meydana geldiği takdirde, İş Ortağı bu zarardan bizzat sorumlu olduğunu, 3M Akademi’nin hiçbir surette sorumluluğu bulunmadığını, 3M Akademi ’yi geçmiş ve geleceğe yönelik en geniş anlamda gayrikabili rücu ibra eylediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.4.5.3. Ödemeler, 5.1, 5.2. ve 5.3. maddede belirtilen koşullara uygun olarak Sözleşme konusu hizmetin tamamlanması ve düzenlenecek faturaların 3M Akademi tarafından kabul ve kayıtlara alınmasını müteakip 30 günlük vadeyi takip eden 3M Akademi 3M AKADEMİ’nin ilk ödeme gününde yapılacaktır.

 

 

  1. CEZAİ ŞART

 

İş Ortağı, işbu Sözleşme’nin sona ereceği tarihe kadar Sözleşme’deki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde 3M Akademi işbu Sözleşme kapsamında İş Ortağı’ndan herhangi bir ihtara veya mahkeme emrine veya üçüncü kişilerin onayına gerek olmaksızın, sözleşme bedeli tutarında cezai şartı talep edebilecektir. Taraflar, işbu maddede belirtilen cezai şart meblağının (i) adil ve hakkaniyete uygun olduğunu; (ii) iptalini ve tenkisini talep etmeyeceklerini ve (iii) taraflar arasında karşılıklı olarak kabul edilmiş olması nedeniyle fahiş olduğu gerekçesiyle iptal ve tenkisini talep etme hakkından peşinen feragat ettiklerini açıkça kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

  1. FİKRİ HAKLAR

 

7.1.        İş Ortağı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer Kanunlardan doğan her türlü fikri, mali ve sınai mülkiyet hakkını 3M Akademi’ye devir ve temlik etmiştir/etmeyi taahhüt etmiştir. İş Ortağı, hizmetler kapsamındaki içerik ve diğer tüm belgelerde veyahut bir kısmında hiçbir hak iddiasında bulunamayacağı gibi ilgili içeriği kullanamaz, üçüncü kişilere kullandıramaz. İş Ortağı 3M Akademi’ye, kendisi tarafından veya kendisi adına oluşturulan hizmetler kapsamında doğan fikri mülkiyet haklarında herhangi birine ve tümüne (şimdiki ve gelecekteki görevlendirme vasıtasıyla) tam mülkiyet garantisi verir. İş Ortağı, hizmetlerdeki bu hakları barındıran tüm materyallerin mevcut ve gelecekteki fikri mülkiyet haklarının yazılı ve geçerli bir tayinini Hizmetlere katkısı olan ilgili kişilerden devraldığını/devralacağını 3M Akademi’ye taahhüt eder.

 

7.2.        Taraflar, İş Ortağı’nın hizmetlerin ifası için katkıda bulunduğu her nevi içeriğin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilen, her ne nam altında olursa olsun, en geniş ölçüler içinde sayı, ülke, coğrafi alan (güneş sistemi ve tüm kainat kapsamında), süre, format, iletim teknolojisi, kullanım şekli ile sınırlandırılmaksızın, her türlü yayın, ses ve görüntü nakline yarayan mevcut veya gelecekte mevcut olacak her tür vasıta ile umuma iletim, yayma, gösterim, işleme, çoğaltma mali haklarının ve format ve isim haklarının, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 13, 14, 15 ve 16. maddelerinde düzenlenen manevi hakları ve üçüncü kişilere devir hakkı da dahil olmak üzere mutlak suretle ve münhasıran 3M Akademi’ye ait olduğu/olacağı hususunda mutabıktırlar. İş Ortağı hizmetlerin tümünde veyahut bir kısmında hiçbir hak iddiasında bulunamayacağı gibi, hizmetler neticesinde ortaya çıkacak ve Fikri Mülkiyet hakkına konu olacak hiçbir yapımı, eseri vs. kullanamaz ve üçüncü kişilere kullandıramaz.

 

7.3.        İş Ortağı, hizmetlerde (hizmetlerin bir bölümünde, parçasında ve/veya tamamında) ortaya çıkacak; her türlü eser ile sesi, görüntüsü, sözlü veya sözsüz her türden icrası, yorumu, doğaçlamasının tamamının veya belli bölümlerinin, 3M Akademi’nin istediği üçüncü şahıs veya şirketlerle anlaşarak, en geniş anlamda ve süre, sayı, alan, coğrafi bölge, teknik format (film şeridi, manyetik bant, DVD, VCD, CD, MP3, video kaset, CD-ROM Lazer Disk, Bilgisayar Ortamı, her türlü mekanik çoğaltma vb.) sınırlaması olmaksızın, 3M AKADEMİ’nin istediği şekil ve formatta her türlü kayıt, kullanım, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, radyo ve televizyon ile yayın, kiralama, ödünç verme, bilgisayar ve internet ortamlarından satış ve umuma arz haklarının, her türlü mecrada umuma arz, satış ve pazarlama haklarının; komşu haklarının ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda ve özellikle aynı kanunun 80. maddesinde belirtilen hakların (bu haklardan kendisine ait olanların), bu hakların başkalarına da kısmen veya tamamen devri haklarının, herhangi bir süre, sayı, ülke ve bölge sınırı olmaksızın (Türkiye, uluslararası platform, dünya, güneş sistemi ve tüm kainat dahil) ve başkaca bir bedel talebi olmaksızın münhasıran 3M Akademi 3M AKADEMİ’ye ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.4.        İş Ortağı, işbu madde 7 kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası açısından ve 3M Akademi 3M AKADEMİ’nin mali, manevi ve komşu hakları kullanmaya yönelik fiillerinden dolayı işbu Sözleşme’de öngörülen ödemeler haricinde 3M Akademi 3M AKADEMİ’den ayrıca herhangi bir alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını beyan ve kabul ile bu hususların gerekli kıldığı ve/veya kılacağı tüm hukuki işlemleri de yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

7.5.        İş Ortağı, 3M Akademi 3M AKADEMİ’nin hizmetlerle ilgili Kişilik Haklarını (İş Ortağı’nın adı, soyadı, şöhreti, görünümü, benzeri, imajı, fiziki özellikleri, imzası, kendi el yazısı, sesi, sembolü ve kişiliğinin diğer özel unsurları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere kişilik hakları kapsamındaki her türlü unsur dahildir) kullanmasına muvafakat ettiğini, 3M Akademi 3M AKADEMİ’nin kullanımlarının hiçbir surette hukuka aykırılık oluşturmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.6.        Yukarıdaki hakların ve yükümlülüklerin tamamı işbu anlaşmanın feshinden sonra da tam olarak yürürlükte kalmaya ve geçerli olmaya devam edecektir.

 

  1. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

8.1.        İş Ortağı, işbu Sözleşme’nin olağan süresince Gizli Bilgilere erişimi olduğunu kabul eder. İşbu Sözleşme süresi içinde ve işbu anlaşmanın feshinden sonra (her halükarda bunun meydana gelmesi durumunda) İş Ortağı, hizmetlerin sağlanmasına ilişkin aşağıdakileri yapmayacaktır: i) işbu Anlaşma süresince Hizmet Veren’e gizli olarak verilen veya ifşa edilen 3M Akademi 3M AKADEMİ’nin müşterileri, tedarikçileri, çalışanları ve memurlarının dahil olduğu taraflara ait herhangi bir Gizli Bilgiyi; ii) kendi amaçları ya da herhangi bir kişi, şirket, grup şirketi, kurum ya da kuruluşun amaçları için kullanmayacak, iii) herhangi bir kişiye, şirkete, grup şirketine, kurum veya kuruluşa açıklamayacak, iv) 3M Akademi 3M AKADEMİ’nin yazılı iznini almaksızın; halen bildiği ya da çalışmaları sırasında öğrendiği, 3M Akademi 3M AKADEMİ’nin işleri, finansal durumu, sırları, faaliyetleri, anlaşmaları, işlemleri veya menfaatlerine ilişkin herhangi bir gizli bilgiyi veya 3M Akademi 3M AKADEMİ’den almakta olduğu her nevi ücret ile niteliği her ne olursa olsun elde ettiği menfaatleri üçüncü kişilere açıklamayacak ve bu tür bilgilerin açıklanmasını önleyecektir. İşbu gizlilik yükümlüğü Sözleşme herhangi bir nedenle sona erse de yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

8.2.        Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, 3M Akademi 3M AKADEMİ işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için 3M Akademi 3M AKADEMİ’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

8.3.        İşbu Sözleşme kapsamında İş Ortağı’nın taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmesi nedenleri ile ortaya doğrudan ve/veya dolaylı olarak bir zarar gelmesi halinde sorumluluk münhasıran İş Ortağı’na ait olacak olup, böyle bir durumda 3M Akademi 3M AKADEMİ, üçüncü kişilerin uğradığı/uğrayabileceği zararlardan ve hak taleplerinden ari tutulacaktır.

 

8.4.        İş Ortağı, işbu Sözleşme’nin hukuka aykırılığı vb. başkaca herhangi bir sebeple 3M Akademi 3M AKADEMİ’ye karşı hukuki yollara başvurduğu takdirde, 3M Akademi 3M AKADEMİ tarafından ödenecek tazminatın toplam tutarı, hiçbir durumda, işbu sözleşme sebebi ile İş Ortağı’na ödenen bir yıllık toplam bedelin % 10’unu geçmeyecektir. İş Ortağı 3M Akademi 3M AKADEMİ’nin her ne surette olursa olsun dolaylı zararlardan sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.5.        3M Akademi 3M AKADEMİ tarafından İş Ortağı’na yapılacak duyurulara istinaden 3M Akademi 3M AKADEMİ bu sözleşmedeki şartları değiştirebilecek ve/veya yeni şartlar getirebilecektir. Bu kapsamda İş Ortağı değiştirilen ve/veya yeni şartlar getirilen bu yükümlülükleri yerine getireceğini ve anılan yükümlülüklere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.6.        İş Ortağı, işbu Sözleşme kapsamında öğrendiği veya herhangi bir şekilde elde ettikleri her türlü kişisel veriyi, işbu Sözleşme kapsamındaki işin gereğinin yerine getirilmesi için gerekenler dışında, 3M Akademi 3M AKADEMİ’den önceden alınmış açık yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktarmayacak ya da ifşa etmeyecektir ve işbu Sözleşme’nin amacı dışında kullanmayacaktır. Bu kapsamda, İş Ortağı’nın kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve işlenmesine ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde, 3M Akademi 3M AKADEMİ’niın uğrayabileceği maddi ve manevi zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde tahtında düzenlenen yükümlülük, Sözleşme sona erdikten sonra da devam edecektir.

 

8.7.        3M Akademi 3M AKADEMİ, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeyi önceden bildirimde bulunarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şu kadar ki bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde İş Ortağı 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

 

 

8.8.        3M Akademi 3M AKADEMİ her zaman 15 (on beş) gün önceden bildirmek kaydıyla işbu Sözleşme’yi gerekçesiz, herhangi bir tazminat ve/veya cezai şart ödemeksizin feshedebilecektir.

 

8.9.        Taraflar’ın işbu Sözleşme tahtındaki haklardan herhangi birinin kullanılmaması veya bunların kullanılmasının ertelenmesi haklardan feragat olarak değerlendirilmeyecek ve söz konusu hakların tek başına veya kısmi olarak kullanılması, diğer hakların kullanılmasını engellemeyecektir.

 

8.10.      İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün herhangi bir zamanda herhangi bir mahkeme ya da yetkili idari organ tarafından geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz bulunması durumunda, bu tür bir geçersizlik, yasa dışılık ya da uygulanamazlık hali; tam olarak yürürlükte kalacak ve geçerli olacak işbu Sözleşme’nin diğer hükümlerini etkilemez.

 

8.11.      Taraflar, yetkilendirdikleri kişiler arasında gerçekleştirilecek mail ortamı dahil tüm yazışmaların bağlayıcı olduğunu, bu yazışmalarda mutabık kalınan hususların işbu Sözleşme’nin eki niteliğinde olacağını ve bunlara herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

8.12.      İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Denizli Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

8.13.      İş Ortağı, 3M Akademi 3M AKADEMİ’den yazılı onay almadan işbu Sözleşme kapsamındaki haklarının ya da yükümlülüklerinin herhangi birini devredemez ve/veya temlik edemez.

 

8.14.      8 (sekiz) maddeden ibaret bu işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, İş Ortağı tarafından ıslak imza ve/veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve __/__/____ tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

İşbu Sözleşme 2 (iki) nüsha imzalanarak imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

3M AKADEMİ (İnopoli Elif Nur Şahin )

 

 

 

 

 

 

MUVAFAKATNAME

 

Ben ___________________ T.C kimlik numaralı ________________. İŞ ORTAĞI olarak işbu Sözleşme’deki hizmetleri sunma konusunda gerekli şartları sağladığımı, Sözleşme ve eklerini okudum, inceledim, aleyhe olan hususlar bakımından 3M AKADEMİ İnopoli Elif Nur Şahin tarafından bilgilendirildim, hür irademle ve herhangi bir baskı altında olmaksızın Sözleşme’deki tüm yükümlülükleri ve aleyhe hususları kabul ediyorum.