T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

 

KİŞİSEL GELİŞİM ALANI OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ ETKİNLİKLERİ KURS PROGRAMI

2017

ANKARA

İÇİNDEKİLER

PROGRAMIN ADI……………………………………………………………………………………………………….. 1

PROGRAMIN DAYANAĞI………………………………………………………………………………………………. 1

PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI……………………………………………………………………………………. 1

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ……………………………………………………………………………………………… 1

PROGRAMIN AMAÇLARI………………………………………………………………………………………………. 1

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR…………………………………………………… 4

PROGRAMIN KREDİSİ………………………………………………………………………………………………….. 4

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ…………………………………………………………………………………….. 5

 1. SPOR ETKİNLİKLERİ………………………………………………………………………………………………. 5
 2. HALK OYUNLARI………………………………………………………………………………………………….. 7
 3. MÜZİK VE GÖSTERİ ETKİNLİKLERİ…………………………………………………………………………… 7
 4. GÖRSEL SANAT ETKİNLİKLERİ………………………………………………………………………………… 7
 5. BİLGİSAYAR ETKİNLİKLERİ…………………………………………………………………………………….. 8
 6. MODEL UÇAK YAPIMI……………………………………………………………………………………………. 8
  • Model Uçak (Ata) Yapımı……………………………………………………………………………….. 8
   • THK, FAI (Uluslararası Havacılık Federasyonu )……………………………………….. 8
   • Serbest Model Uçak……………………………………………………………………………… 8
   • Model Planı………………………………………………………………………………………….. 8
   • Kanat Yapımı……………………………………………………………………………………….. 8
   • Yükseliş ve Dönüş Dümeni…………………………………………………………………….. 8
   • Gövde Yapımı……………………………………………………………………………………… 8
   • Model Uçağın Kaplanması…………………………………………………………………….. 8
   • Model Uçak Montajı………………………………………………………………………………. 8
   • Uçuş Ayarları ve Modelin Uçurulması……………………………………………………… 8
 1. KİŞİSEL GELİŞİM………………………………………………………………………………………………….. 9

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR……………………………………………………………. 9

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ……………… 10

BELGELENDİRME……………………………………………………………………………………………………… 10

PROGRAMIN ADI

 Okullar Hayat Olsun Projesi

PROGRAMIN DAYANAĞI

 1. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı “Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı” konulu kararı
 2. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
 3. Okullar Hayat Olsun Projesi Protokolü

PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI

 1. 5 yaşını tamamlamış, 19 yaşından gün almamış
 2. Örgün veya açık öğretim kurumlarında kayıtlı

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

 1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar”a ait Talim ve Terbiye Kurulunun kararına göre öğretmeni bulunanların ilgili öğretmenlerce, öğretmeni bulunmayanların ise, alanına en yakın uzman veya usta öğretici tarafından
 2. Her içerik başlığı atamaya esas alanını kapsayan eğitimci tarafından
 3. Yaz etkinlikleri programında görev alacak usta öğreticilerin alan altındaki meslekte uzmanlaşmış olmasına özen gösterilecektir.

PROGRAMIN AMAÇLARI 

Okullar Hayat Olsun Projesi kursunu bitiren bireyin;

 1. Serbest Uçuş Model Uçaklarla ilgili gerekli teknik bilgiye sahip olması
 2. Serbest uçuş yarışmalarını kavraması
 3. Kurallara uygun olarak serbest uçuş ata, leylek veya flamingo model uçaklarını yapabilmesi,
 4. Temel kurallara uygun olarak model uçak planını okuyabilmesi,
 5. Uygun malzeme kullanarak ölçüsüne ve standartlara uygun olarak kanat yapabilmesi,
 6. Plana uygun olarak yükseliş ve dönüş dümeni yapabilmesi,
 7. Plana uygun olarak model uçağın gövde inşaatını yapabilmesi,
 8. Uygun malzemeleri kullanarak model uçağın kaplamasını yapabilmesi,
 9. Model uçak montajını yapabilmesi,
 10. Model uçağın uçuş ayarlarını yaparak uçuşunu yapabilmesi,
 11. Çalışma esnasında kullanacağı her türlü el aletlerini kullanabilmesi ve koruması,
 12. Isınma tanımları ve çeşitlerini açıklaması,
 13. Sporcu beslenmesi kurallarına uyabilmesi,
 14. Destekleyici spor egzersizlerini uygulayabilmesi,
 15. Bağımsız ve yapılandırılmış oyunlarda temel hareket becerilerini göstermesi,
 16. Temel hareket becerilerini; oyun, sportif etkinlikler veya rekreasyonel etkinliklerde göstermesi,
 1. Spor, oyun, karşılaşma ve rekreasyonla ilgili gelenek, kurallar ve stratejileri etkinliklerde göstermesi,
 2. Karar verme, amaç belirleme, zaman yönetimi ve stresle başa çıkma gibi öz-yönetim becerilerini ve sosyal davranışları, yaşantılarının tüm bölümlerinde göstermesi,
 3. Etkili ilişkiler kurmak, hak arama, savunma, işbirliği iletişim, yapıcı eleştirilerde bulunmak ve liderlik becerileri göstermesi,
 4. Bireysel farklılıklara saygılı olması, farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılaması,
 5. Çevreyi koruma bilinciyle hareket etmesi
 6. Atatürk’ün spor anlayışının, ulusal ve evrensel değerlerin spor etkinliklerine yansımalarını kavraması,
 7. Bireylerin ve toplumun yaşam kalitesini artırmak için sağlıklı, mutlu ve verimli olmanın gerekliliğini bilmesi,
 8. İstiklal Marşı’mızla beraber millî birlik ve bütünlüğümüzü pekiştiren diğer marşlarımızı da doğru ve etkili seslendirmenin önemini benimsemesi,
 9. Türkçeyi doğru ve etkili kullanması,
 10. Atatürk’ün müzik görüşleri doğrultusunda yapılan çalışmalarla ulaşılan aşamaları takip etmesi,
 11. İyiye ve güzele yönelerek iyi alışkanlıklar edinmesi,
 12. Entelektüel merakını geliştirmesi,
 13. Araştırma yapma, bilgi üretme ve bilgiyi kullanma gücünü geliştirmesi,
 14. Müziksel bilgi, görgü, ilgi, istek ve yeteneğini geliştirmesi,
 15. Müzik terminolojisini ve dilini doğru kullanması,
 16. Müziksel algı ve bilgilenme ile müziksel temel okuma ve yazma becerisine sahip olması,
 17. Ülkemiz müzik türleri ile birlikte evrensel bir müzik kültürüne sahip olması,
 18. Öğrenciye doğayı gözlemleme duyarlılığı kazandırması,

35.Öğrencinin, analiz ve sentez yeteneği (seçme, ayıklama, birleştirme, yeniden organize etme) ile eleştirel bakış açısını geliştirmesi,

36.Öğrencinin yeteneklerini fark etmesini, kendine güven duygusu kazanmasını ve geliştirmesini sağlaması,

37.Öğrencinin görsel biçimlendirme yolları ile kendini ifade etmesini sağlaması, 38.Öğrencinin her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirmesini sağlaması, 39.Öğrencinin ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanımasını sağlaması,

 1. İş birliği yapma, paylaşma, sorumluluk alma, kendi işine saygı duyduğu kadar başkalarının işine de saygı duyma bilinci ve duyarlılığı kazandırması,
 2. Öğrencinin görsel algılarını sanatsal anlatımlara dönüştürebilmesine imkân tanıması,
 1. Öğrencinin birikimlerini başka alanlarda kullanabilme becerisini geliştirmesi,
 2. Öğrencinin, sanatın ve sanat eserlerinin birer değer olduğunu kavramasını sağlaması,
 3. Öğrenciye kendini ifade edebilmede estetik değerlerden yararlanma yeteneği kazandırması,
 4. Öğrenciye, amacına uygun malzemeyi seçme, malzemeden anlam çıkarma becerisi kazandırması,
 5. Günlük yaşamda hareketlerin bir ritim içerisinde geliştiğini fark etmesi,
 6. Ritmin halk oyunlarındaki önemini kavraması,
 7. Halk oyunlarındaki temel tekniklerini öğrenmesi,
 8. Duyduğu ritimleri algılaması ve vücut dilini kullanarak hareketlerle ifade etmesi,
 9. Türk halk oyunlarını kavraması,
 10. Milli kültürünü grup dinamiği içerisinde sergilemesi,
 11. Bilgi Teknolojisinin temel kavramlarını açıklaması,
 12. Bilgisayarın ilk açılış işlemlerini yapılandırması,
 13. Bilgisayar sistemine uygun işletim sistemini yüklemesi,
 14. İşletim sistemi üzerinde temel işlemleri gerçekleştirmesi,
 15. İnternet ve temel internet kavramlarını açıklaması,
 16. Web tarayıcı programını kullanması,
 17. E-postayı etkin kullanması,
 18. E-posta adresini bir yönetim programı aracılığı ile takip etmesi,
 19. Bilgisayar ve erişim güvenliğini sağlaması,
 20. İstenilen biçim ve düzende metin belgesi oluşturması,
 21. Belgedeki metne istenilen biçim ve düzeni uygulaması,
 22. Belge içindeki metin diline uygun yazım denetimini yapması,
 23. İstenilen satır/ sütun sayısınca tabloyu belgeye ekleyerek biçimlendirmesi,
 24. İstenilen işe uygun nesneyi belgeye eklemesi,
 25. İstenilen biçim ve düzende elektronik tablo oluşturması,
 26. İstenilen hesaplama işlemini gerekli hücreler üzerinde formülleri kullanarak yapması,
 27. Amaca uygun grafik türünü seçerek grafik oluşturması,
 28. İstenilen formatta belgenin çıktısını alması,
 29. İstenilen işe uygun, içerik ve görselliğin bütünlük sağladığı sunular hazırlaması,
 30. Fotoğrafları kullanarak gösteri dosyası oluşturması,
 31. Kendini ve yeteneklerini keşfetmesi, karşılaştığı sorunlarda olumlu tutum geliştirmesi,
 32. Çevresindeki insanlarla iletişim becerilerini geliştirmesi,
 33. Özgüven kazanması,
 34. Çevresindeki insanları doğru anlayabilmesi ve ilişkilerini ona göre düzenlemesi,
 1. Kendine doğru hedefler koyup kişiliğini bu yönde geliştirmesi,
 2. Farklı ulustan insanlarla iletişimde bulunması,
 3. Başka kültürleri tanıması,
 4. Yabancı bir dille kendisini ve kendi kültürünü ifade etmesi,
 5. Eğitim ve araştırmalarında farklı dilde kaynaklardan yararlanması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Yaş grupları dikkate alındığında 6 yaş ve üzerinde okula devam eden öğrenciler için düzenlenecek etkinlikleri kapsamaktadır.
 2. Etkinlik içerikleri en az iki faaliyet alanını kapsayan bir program dahilinde gerçekleşecektir.
 3. Herhangi bir modüler program kullanılmayacaktır.
 4. Etkinliğin azami süresi 120 ders saati olacaktır. Etkinliğin içerisinde seçilen faaliyetlerin süreleri planlamayı yapan merkez tarafından belirlenecek ve bu sürelerin toplamı 120 ders saatini aşmayacaktır.
 5. Bir eğitici etkinliğin içindeki bir faaliyette yer
 6. Etkinliklerin seçiminde kursun açılacağı yerin donanımları, özellikleri ile yaş grubuna göre kursiyerlerin hazır bulunuşlukları göz önünde bulundurulacaktır.
 7. Etkinlik içerisindeki faaliyetlerin alt başlıklarından kursa uygun olanlar seçilerek uygulanabilecektir.
 8. Etkinliğe katılanlara “Katılım Belgesi” düzenlenecektir.
 9. Kurs programı aktif eğitim öğretim döneminde ve yaz tatilinde uygun şekilde uygulanacaktır.
 10. Açılacak kurslara katılacak öğrencilerin, pedagojik açıdan kendi yaş gruplarında kurs almasına dikkat
 11. Öğrencinin; yaşam boyu kullanabileceği kişisel gelişimine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerileri kazandırılacaktır.
 12. Kursun uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.

PROGRAMIN KREDİSİ

Genel kurs programında kredilendirme yapılmamaktadır.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam 120

ders saatidir. Sürelerin konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

KonularSüre (Ders Saati)
Spor Etkinlikleri
Halk Oyunları
Müzik ve Gösteri Etkinlikleri
Görsel Sanatlar Etkinlikleri
Bilgisayar Etkinlikleri
Model Uçak Yapımı
Kişisel Gelişim
Geleneksel Çocuk Oyunları
Yabancı Dil
TOPLAM120

 

 1. SPOR ETKİNLİKLERİ
  • Sporda Temel Beceriler
   • Temel ve Birleştirilmiş Hareket Becerileri
    • Karma Grupların Tanıtılması
    • Oyunların Tanıtılması
    • Kurallar ve Takım Olma Becerilerinin Kazandırılması
    • Yer Değiştirme Hareketleri(Yürüme, Duruş, Oturuş, Koşma, Atlama, Sıçrama, Tırmanma)
    • Dengeleme Hareketleri (Dönme, Salınım, Eğilme, Bükülme)
   • Koordinatif Yetiler
    • Denge Yetisi
    • Ritim Yetisi
    • Tepki(Reaksiyon) Yetisi
    • Kinestetik Ayrımlama Yetisi
    • Oryantasyon(Mekansal).Yetisi
   • Kondisyon
    • Hareketlilik
    • Sürat
    • Kuvvet
    • Dayanıklılık
    • Çabukluk
   • Teknik
    • Yer Değiştirmeler
    • Duruşlar
   • Taktik
    • Oyun Strateji ve Taktikleri
   • Satranç
    • Satranç Malzemesi ve Sahası
    • Açılış Teknikleri
    • Oyun Teknikleri
    • Müsabaka ve Antrenman Oyunları
   • Futbol
 • Futbol Oyun Kuralları
 • Futbol Temel Teknikleri
 • Futbol Kaleci Teknikleri
 • Futbolda Koordinasyon
 • Futbolda Hücum Oyunu
 • Futbolda Oyunun Seyri
 • Futbolda Savunma Oyunu
 • Futbolda Gol Vuruşları
 • Futbolda Topla Oynama
 • Futbolda Takım Oyunu
 • Voleybol
  • Voleybol Temel Tekniklere Ait Duruşlar
  • Voleybolda Koordinasyon
  • Voleybolda Temel Teknikler
  • Voleybolda Hücum
  • Voleybolda Servisler
  • Voleybol Servis Karşılama
  • Voleybol Oyun Kurma
  • Voleybol Hücum ve Defans
  • Voleybol Takım Oyunu
 • Basketbol
  • Temel Beceri Hareketleri
  • Temel Basketbol Teknikleri
  • Basketbolda Koordinasyon
  • Basketbolda Hücum Oyunu
  • Basketbolda Oyunun Seyri
  • Basketbolda Savunma
  • Basketbolda Atış(Şut) Çalışmaları
  • Basketbolda Topla Oynama
  • Basketbolda Takım Oyunu
 • Masa Tenisi
  • Masa Tenisi Başlangıç Çalışma Teknikleri
  • Masa Tenisi Temel Teknikleri
  • Masa Tenisi Atak ve Spin Atak Teknikleri
  • Masa Tenisi Müdafaa Teknikleri
  • Masa Tenisi Kontrol ve Koordinasyon Teknikleri
  • Masa Tenisi Temel Taktik Çalışmaları
  • Masa Tenisi Genel ve Özel Kombinasyon Teknikleri
  • Masa Tenisi Maç Teknikleri
 • Badminton
  • Badminton Oyun Alanı
  • Badmintonda Raket Tutuş, Duruş ve Top Sektirme
  • Badminton Forehand-Backhand Vuruş ve Servis Tekniği

1.7.4 Badminton Ön Kort Vuruşları

 • Badminton Orta Kort Vuruşları
 • Badminton Dip Kort Vuruşları
 • Kortta Ayak Hareketleri
 • Badminton Drill Tekniği
 • Dart
  • Dartta Oyun Kuralları
  • Dartta Nefes, Denge, Duruş, Tutuş ve Atış Teknikleri
  • Dartta Sayı Stratejileri
  • Dartta Antrenman
  • Dartta Bitirme/ Çıkış Teknikleri
  • Dartta Müsabakalar
 1. HALK OYUNLARI
  • Halay Türünden Halk Oyunları
   • Diyarbakır
   • Sivas
   • Gaziantep
   • Tokat
   • Elazığ
   • Çorum
   • Mardin
   • Bitlis
   • Şanlıurfa
  • Zeybek Türünden Halk Oyunları
   • İzmir
   • Aydın
   • Muğla
   • Çanakkale
   • Burdur
  • Horon Türünden Halk Oyunları
   • Trabzon
   • Rize
   • Ordu
  • Bar Türünden Halk Oyunları
   • Artvin
   • Erzurum
   • Kars
   • Ağrı
   • Gümüşhane
  • Karşılama Türünden Halk Oyunları
   • Kırklareli
   • Tekirdağ
   • Çanakkale
   • Bursa
  • Kaşık Türünden Halkoyunları
   • Bursa
   • Mersin
   • Antalya
   • Eskişehir
 1. MÜZİK VE GÖSTERİ ETKİNLİKLERİ
  • Gitar
  • Bağlama
  • Mandolin
  • Flüt
  • Org
  • Keman
  • Tulum
  • Kemençe
  • Kabak Kemane
  • Ritim Sazları(Darbuka, Bendir, Bateri)
  • Klarnet
  • Davul
  • Zurna
  • Yaratıcı Drama
  • Semah
 2. GÖRSEL SANAT ETKİNLİKLERİ
  • Boyama Teknikleri
   • Nokta ve Çizgi
 • Açık, Koyu, Işık ve Gölge
 • Perspektif
 • Tasarı İlkeleri
 • Renk
 • Doku
 • Strüktür
 • Boyama Çeşitleri
  • Sulu Boya
   • Sulu Boya Tekniği
  • Yağlı Boya
   • Yağlı Boya Tekniği
  • Pastel Boya
   • Pastel Boya Tekniği
  • Akrilik Boya
   • Akrilik Boya Tekniği
  • Ebru
   • Geleneksel Türk Süsleme Sanatları
   • Renk
   • Ebru Boyamaya Hazırlık
   • Ebru Boyama Yapma
  • Desen Çalışmaları
  • Kil Çalışmaları
  • Seramik Çalışmaları
 1. BİLGİSAYAR ETKİNLİKLERİ
  • İşletim Sistemleri
  • Kelime İşlemci
  • Elektronik Tablolama
  • Sunum Hazırlama
  • e- posta
 2. MODEL UÇAK YAPIMI
  • Model Uçak (Ata) Yapımı
   • THK, FAI (Uluslararası Havacılık Federasyonu )
   • Serbest Model Uçak
   • Model Planı
   • Kanat Yapımı.
   • Yükseliş ve Dönüş Dümeni
   • Gövde Yapımı
   • Model Uçağın Kaplanması
   • Model Uçak Montajı
   • Uçuş Ayarları ve Modelin Uçurulması
  • Model Uçak (Flamingo-F1H) Yapımı
   • Aerodinamik
   • Meteoroloji, Termik Hava Olayları
   • Model Planı İnceleme
   • Kanat Yapımı
   • Model Planı İncelemesi
   • Yükseliş Dümeni Yapımı
   • Dönüş Dümeni Yapımı
   • Model Planı İncelemesi
   • Gövde Yapımı
   • Model Uçağın Kaplanması
   • Model Uçak Montajı
   • Uçuş Ayarları Ve Modelin Uçurulması
  • Model Uçak (Leylek-F1A) Yapımı
   • Serbest Uçuş
   • Serbest Uçuş Yarışmaları
 • Malzemeler ve Piyasadaki Yeri
 • Yapım Teknikleri
 • Ayrılabilen Kanatların İncelenmesi
 • Model Planı İncelemesi ve Malzemeler
 • Leylek Model Uçağı Ahşap Malzemelerin Tesviyelerinin Yapımı
 • Kanat İnşaatı
 • Yükseliş, Dönüş Dümeni inşaatı Yapımında Kullanılan Ağaç Çeşitleri
 • Yükseliş, Dönüş Dümeni inşaatında Kullanılan Hammaddeler
 • Yükseliş, Dönüş Dümeni Yapımında Kullanılan Araçlar ve Gereçler
 • Hareketli Yükseliş Dümeni Yapımı
 • Hareketli Dönüş Dümeni Yapımı
 • İskelet Gövde Yapımı
 • Model Uçağın Kaplanması
  • Pellur Kâğıt ile Kaplama
  • Japon Kağıdı ile Kaplama
 • Model Uçağın Birleştirilmesi
 • Uçuş Ayarları
  • Zaman Ayarlı Uçurma (Timer)
  • Pamuklu Fitil İle Uçurma
 1. KİŞİSEL GELİŞİM
  • Temel Dini Bilgiler
  • Görgü Kuralları
  • Çocuk Yogası
  • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
  • Etkili ve Hızlı Okuma Teknikleri
  • Etkili Ders Dinleme ve Not Alma
  • Diksiyon Kursu
  • Yazma Becerileri
  • Zeka Oyunları
 2. GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI
  • Körebe
  • Arapsaçı
  • Çelik Çomak
  • Kukalı Saklambaç
  • Bülbül Kafeste
  • Çatlak Patlak
  • İstop
  • Aç Kapıyı Bezirgânbaşı Kapı Hakkı
  • İp Atlama
  • Yakan Top
  • Topaç
  • Beş Taş
  • Yedi Kiremit
  • Mendil Kapmaca

8.15 Yağ Satarım Bal Satarım

8.16. Sek Sek

 1. YABANCI DİL

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

 1. Kursun amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı ölçülecektir.
 2. Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.
 3. Değerlendirme uygulamalı ve yazılı sınavların ortalaması alınarak 100 puan üzerinden yapılacaktır.
 1. Sınav başarısı yönetmelik esaslarına göre

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ 

 1. Ders kitabı olarak Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu yazılı materyaller,
 2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notları,
 3. Programın uygulanabilmesi için etkinliklerin ait olduğu alanların standart donanımları ve programın gerektirdiği donanımlar kullanılacaktır.

BELGELENDİRME 

Kursu başarı ile tamamlayanlara, katılım belgesi düzenlenir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için
×

Merhaba!

Whatsapp üzerinden görüşme başlatmak için eğitim danışmanlarımızdan birini seçiniz.

× Whatsapp